OBIECTIVE DE DEZVOLTARE

Documente

Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii locale

1. Înlocuirea, modernizarea şi extinderea reţelei de apă şi canalizare

♦ Introducerea reţelei de canalizare în toată comuna

♦ Construirea staţiei de epurare şi tratare a apelor uzate

♦ Înlocuirea reţelei de apă învechite (de pe cele două strazi)

♦ Introducerea reţelei de apă în toată comuna

♦ Extinderea reţelei de apă şi canalizare spre zonele viitoarelor ferme moderne (sub Mocirla, pe Ideciu, Lunca Mare)

2. Modernizarea reţelei de drumuri, străzi, spaţii de parcare, trotuare şi alei pietonale

♦ Modernizarea drumurilor comunale şi străzilor prin asfaltare, marcare şi instalarea de indicatoare: – consolidarea  malurilor 

                    – amenajarea de rigole de scurgere

                    – realizarea sau reabilitarea de poduri şi podeţe

                    – asfaltarea drumurilor

                    – amenajarea de parapeţi unde este necesar

                    – semnalizarea acestora cu indicatoare rutiere

♦ Amenajarea de trotuare şi alei pietonale pe lângă DN 17 C şi DN 17 D şi pe lângă principalele drumuri comunale şi străzi

♦ Reabilitarea, modernizarea şi crearea de drumuri de hotar şi a celor de acces la proprietăţile agricole:

        – apărări de mal

        – rigole de scurgere 

        – construrea unei reţele de drumuri de hotar şi de acces la proprietăţi            

              agricole (în special la fâneţe)

        – pietruirea drumurilor de acces către proprietăţile agricole şi forestiere

♦ Amenajarea unor spaţii de parcare

3. Introducerea reţelei de gaz în comună

4. Extinderea reţelei electrice

5. Întreţinerea şi modernizarea clădirilor publice, a zonei centrale şi a domeniului public

♦ amenajarea rigolelor de scurgere

♦ amenajarea trotuarelor

♦ pavarea zonei centrale 

♦ amenajarea de spaţii de parcare în zona centrală a localităţii

 

Crearea unui mediu de viaţă plăcut bazat pe tradiţie, implicarea comunităţii, protejarea mediului înconjurător şi petrecerea timpului liber

1. Managementul integrat al deşeurilor

♦ elaborarea unei strategii de management a deşeurilor

♦ respectarea cu stricteţe a Planului de acţiune pentru protecţia împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

♦ sistem de colectare selectivă a deşeurilor

♦ racordarea tuturor gospodăriilor la reţeaua de canalizarea şi renunţarea la fosele septice

♦ perdele de protecţie pe cursul apelor

♦ perdele de protecţie pe DN 17 C si 17D

♦ amenajarea foselor de colectare a purinului de către crescătorii de animale

2. Creşterea gradului de civism

♦ sprijinirea înfiinţării unor ONG-uri 

♦ sprijinirea evenimentelor social culturale şi tradiţionale care contribuie la implicarea comunităţii şi conservarea identităţii  

♦ dezvoltarea relaţiilor de parteneriat 

3. Consolidarea malurilor Someşului şi Sălăuţei în intravilanul şi extravilanul comunei

4. Conservarea şi promovarea tradiţiilor locale

♦ Realizarea unui muzeu al comunei

♦ Sprijinirea atelierelor de artizanat

♦ Organizarea unor festivaluri zonale

♦ Sprijinirea ansamblului folcloric „Păunaşii Salvei”

♦ Extinderea clădirii căminului cultural

♦ Subvenţionarea şi sprijinirea activităţilor culturale pentru păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor precum şi conservarea folclorului în comună

5. Sprijinirea activităţilor sportive şi recreative

♦ Construirea de tribune la terenul de fotbal

♦ Amenajarea unei săli de fitness 

♦ Sprijinirea şi dotarea cu echipament a echipei locale „Spicul Salva” 

♦ Înfiinţarea unor cluburi

♦ Amenjarea unui club de dans/discoteca în localitate

6. Amenajarea spaţiilor verzi, a celor de joacă şi a celor de agrement

♦ Achiziţia de terenuri virane din intravilanul comunei pentru realizarea de spaţii verzi şi locuri de recreaţie

7. Împădurirea şi consolidarea terenurilor degradate, a celor supuse alunecărilor de teren sau a celor ieşite din circuitul agricol

♦ Consolidarea terenurilor din zona mănăstirii şi în zona Făţata

♦ Împădurirea zonelor defrişate şi a celor cu vegetaţie forestieră de slabă calitate

8. Dezvoltarea şi  întreţinerea infrastructurii de educaţie

9. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de sănătate si servicii sociale 

 

Creşterea competitivităţii produselor locale şi dezvoltarea  întreprinzătorilor locali- AF-uri, PFA-uri, firme de mici  şi medii dimensiuni

1. Îmbunătăţirea climatului investiţional local şi stimularea cadrului asociativ şi a parteneriatelor între agenţi economici, între aceştia şi administraţia locală şi sectorul non-profit

♦ Revizuirea şi îmbunătăţirea sistemelor de planificare, zonare şi dezvoltare (PUG, PUZ, RLU etc.) – aceste documente permit celor interesaţi în dezvoltarea unei afaceri să facă alegeri referitoare la amplasare, expansiune, investiţii şi planificarea afacerilor. Deex. Zona viitoarelor ferme, care să îndeplinească criteriile ar putea fi Sub Mocirlă, pe Ideciu, Luncă Mare. 

♦ Crearea unui sistem de taxe locale stimulative pentru dezvoltarea afacerilor 

♦ Susţinerea dezvoltării asociaţiilor de afaceri şi comerciale-asociaţiile de afaceri pot aduce beneficii substanţiale dezvoltării mediului de afaceri. (ex. asociaţii ale crescatorilor de ovine, de bovine, de caprine, ale atelierelor de artizanat, ale atelierelor de tâmplărie şi mobilier etc) 

♦ Investitii pentru viabilizarea zonelor destinate extinderii şi plasării investiţiilor (plasarea utilităţilor – căi de acces, reţea de apă, canalizare, etc)  

♦ Sprijinirea înregistrării mărcilor locale 

♦ Sprijinirea „Asociatiai Crescatorilor de Taurine” din comuna Salva şi sprijinirea înfiinţării altora  

♦ Asocierea Consiliului local al comunei Salva agenţi economici interesați în realizarea unor proiecte de interes public, ca deex. obţinerea de energie electrică din surse alternative 

♦ Facilitarea creării unor parteneriate cu organizaţii din alte zone din ţară şi din străinătate şi organizarea de schimburi de experienţă în acest sens  

 2. Calificarea și reconversia profesională a resursei umane 

♦ Programe de de reconversie profesională, recalificare şi perfecţionare/invațare pe tot parcursul vieții  

♦ Infiintarea unei scoali de artă și meserii în sectoarele în care există potenţial local (tâmplărie, artizanat, construcţii) 

♦ Incurajarea antreprenoriatului 

♦ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 

♦ Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a intreprinzatorilor locali pentru a răspunde nevoilor de pe piaţă muncii şi pentru asigurarea competitivităţii economice 

3. Dezvoltarea agriculturii ecologice

♦ Informarea populaţiei în legătură cu conceptul de agricultură ecologică

♦ Curăţarea păşunilor şi fâneţelor

♦ Utilizarea îngrăşămintelor naturale

♦ Crearea şi promovarea brandurilor produselor locale (deex. brânza de capră de Salva, mierea de albine de Salva etc)

♦ Promovarea produselor locale ecologice pe plan naţional şi internaţional

4. Tehnologizarea si retehnologizarea sectoarelor cu potenţial

♦ Informarea fermierilor, artizanilor, tâmplarilor etc în legătură cu fondurile Uniunii Europene din perioada 2007-2013 destinate dezvoltării sectoarelor respective

♦ Achiziţionarea unor utilaje agricole performante de către fermierii locali

♦ Achiziţionarea unor utilaje performante de către atelierele de artizanat, mobilă, tâmplărie, service-uri

5. Promovarea produselor locale

♦ Participarea la festivaluri şi târguri naţionale şi internaţionale

♦ Realizarea unui site de promovare a acestora

♦ Facilitarea achiziţionării produselor locale prin intermediul comerţului electronic

♦ Înfiinţarea unui centru de artizanat şi produse mesteşugăreşti

 

Înlocuirea agriculturii de subzistenţă cu agricultura modernă axată pe eficienţă şi calitate şi dezvoltarea în special a sectorului zootehnic şi apicol

1.

♦ Informarea şi conştientizarea populaţiei în legătură cu agricultura performantă

♦ Organizarea/participarea la cursuri de calificare şi recalificare, schimburi de experienţă a fermierilor locali

♦ Accesarea fondurilor europene şi guvernamentale destinate agriculturii

♦ Achiziţionarea unor utilaje şi maşini performante şi practicarea agriculturii mecanizate

♦ Utilizarea unor soiuri de rasă

♦ Asocierea producătorilor 

♦ Rotaţia culturilor

♦ Amenajarea păşunilor şi fâneţelor

♦ Reabilitarea drumurilor de acces la proprietăţile agricole (păşuni, fâneţe) şi construirea unor  drumuri noi pentru a nu utiliza drumurile naţionale, judeţene sau comunale la transportul animalelor, al îngrăşămintelor etc

2. Schimbarea locaţiei exploataţiilor agricole în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene (în afara localităţii)

♦ Realizarea unui studiu pentru identificarea celei mai potrivite zone

♦ Reactualizarea planului urbanistic general

♦ Extinderea reţelelor edilitare în acele zone

3. Facilitarea accesului produselor locale la pieţele de desfacere a produselor

♦ Asocierea producătorilor

♦ Crearea brandurilor locale

♦ Participarea la târguri naţionale şi internaţionale pentru promovarea produselor

♦ Crearea unor site-weburi pentru promovare